<body marginwidth="0" marginheight="0" link="blue" vlink="blue" alink="blue"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3453967\x26blogName\x3dGeiri+el+magnifico\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://coldbeerisgood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://coldbeerisgood.blogspot.com/\x26vt\x3d-3885072614170215179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


There was a point to this, but it has escaped my mind

martes, septiembre 2
 
Ég og Dögg áttum frábæra daga í New York núna um helgina. Myndavélin var með ves og þurftum við því að treysta á old skúl einnota filmuvél og rússnesku lomo vélina mína. Fleiri myndir koma því þegar við erum búinn að framkalla.

Dögg er komin heima að skólast, vinna og knússa Lenu. Ég er kominn langt út í buskan til San Diego og kem heim á afmælisdaginn hennar Lenu. Afmælisgleði auglýst síðar:)